تبلیغات

    سلام ای مورجان*


پیام من به مردان غیورش،به زنان زیباوبا عفافش/

به سختکوشان روزان گرمش،به بیداران شب های سردش/

عجب خاک حاصلخیزداری تو/

هزاران کشت مرغوب داری تو/

هوایت پاک و معتدل به تن نوازست/

رازتندرستی مردمانت همینست/

زهرجای جهان سفرداشتم درجوانی/

ندیدم ملتی خوشرو با این  مهربانی/

همین بس باشد دریراقم/

که من اهل مورجانم/

سخن ازپاکی دلهای مردمت دارم /

حکایت ز جنگهای مردان درخاک خفته ات دارم/

چه جانانه نبرد داشتند با اغیار/

نترسیدند از صدای غرش کنبار/

چنان راندند دشمن ازتپه ودشت/

که تادوران زچشمان خوارگشت/

بزرگانت چوقبله پرستشگاه  من/

  فدای تربت پاکت همه جسم و جان من/ 

 

         

 

                                    شاعر:هادی شجاعی