تبلیغات
سیمای کوهمره سرخی( بزرگترین وبلاگ کوهمره) - معرفی کلی منطقه کهمره سرخی از نظر سیماهای ساختاری
جمعه 20 دی 1392

معرفی کلی منطقه کهمره سرخی از نظر سیماهای ساختاری

• نوشته شده توسط: ADMIN

معرفی کلی منطقه کهمره سرخی از نظر سیماهای ساختاری

کهمره سرخی نام منطقه ای در استان فارس، شهرستان شیراز، بخش ارژن می باشد. این منطقه در محدوده مختصات جغرافیایی بین عرض های 29o  و 29o 30'  شمالی و طول های 52o  و 52o 30' شرقی گسترده شده است.

     کوهمره سرخی از شمال به خان زنیان و دشت ارژن از بخش ارژن شهرستان شیراز، از شرق به بخش کوار شهرستان شیراز، از جنوب به بخش میمند شهرستان فیروزآباد و بخش مرکزی شهرستان فراشبند و از غرب به بخش جره و بالاده شهرستان کازرون محدود می گردد.

     مهمترین راه ارتباطی با منطقه کوهمره سرخی جاده آسفالت منشعب شده از کیلومتر 35 راه اصلی شیراز-کازرون می باشد. این جاده به سمت جنوب تا روستای مسقان ادامه می یابد. یک راه شنی نیز از روستای جره کازرون به سمت روستای مسقان کوهمره سرخی کشیده شده است (ورودی غربی کوهمره سرخی). جاده خاکی از روستای باچون در میان راه فراشبند به فیروزآباد از سمت جنوب به روستای دادنجان واقع در جنوب کوهمره سرخی وصل می گردد (ورودی جنوبی کوهمره). چندین جاده خاکی از جاده فیروز آباد به کوار از جنوب شرق به منطقه کوهمره سرخی کشیده شده اند (ورودی های شرقی کوهمره).

     روستاهای منطقه کوهمره سرخی عبارتند از چنار فاریاب، ریچی، کره بس، بنگر در شمال، ده توک، رمقان، جمالی، بگدانه، مسقان، آبسرد و میگلی در مرکز، مرجان، دادنجان و فاریاب دشت در جنوب، سعادت آباد، مله گاله، دهنو و شورآب در شرق و سریزجان در غرب منطقه. مهمترین روستا ها به ترتیب از شمال به جنوب ریچی، کره بس، رمقان، بگدانه و مسقان می باشند که تقریباٌ در یک راستای شمالی-جنوبی واقع شده اند.

     در تقسیم بندی زمین شناسی ساختمانی، منطقه کوهمره سرخی در کمربند چین-گسل خورده زاگرس، زیرواحد زاگرس چین خورده ساده (Simply folded Zagros) واقع گردیده است. سازند های رسوبی معروف حوضه زاگرس (بخش فارس حوضه زاگرس) سازنده چین های منطقه می باشند که بعضی از آنها رخنمون شده اند و سازنده بدنه سطحی تاقدیس ها و ناودیس های منطقه هستند.

     مهمترین قضیه ساختاری در ارتباط با منطقه کوهمره سرخی وجود گسل امتداد لغز با  راستای شمالی-جنوبی به نام گسل کره بس در میان منطقه می باشد. این گسل باعث ایجاد دره ای عریض با راستای شمالی-جنوبی در میانه منطقه گردیده که اغلب روستاهای کوهمره سرخی در آن ساخته      شده اند. گسل کره بس امتداد لغز و راستگرد است و سبب جابجایی تاقدیس های منطقه شده است. چندین دیاپیر نمکی هرمز نیز از محصولات این گسل عمیق می باشد. این گسل از نظر لرزه ای فعال و مولد زلزله است (از جمله زلزله کره بس-ریچی در 17 اردیبهشت سال 1378).

     گسل کره بس با ایجاد شکستگی در طبقات سنگی، محیط مناسبی جهت زهکشی منطقه بوجود آورده است. به همین دلیل رودخانه ای در طول خط گسل جاری گشته است. عمل فرسایش رودخانه ای سبب توسعه دره و پسروی دیواره های دره بر اثر فرسایش، عریض شدن این دره را باعث گردیده است. این رودخانه جره نام دارد و تقریباً مطابق خط گسل راستای شمالی-جنوبی دارد. ضمناٌ جهت جریان آب آن نیز از شمال به جنوب می باشد. رود جره در جنوب غرب روستای مسقان با ایجاد دره ای تنگ به سمت غرب منحرف شده و از منطقه کوهمره سرخی خارج می گردد. جره که در ادامه با نام دالکی خوانده می شود در شمال برازجان استان بوشهر به رود شاهپور می ریزد و از آنجا به سمت خلیج فارس مسیر خود را ادامه می دهد. رود جره در منطقه کوهمره سرخی چندین سرشاخه دارد. مهمترین آنها که یک آبراهه دایمی است دم اسب می باشد که در غرب روستای کره بس به رودخانه اصلی منطقه یعنی جره می ریزد. سایر آبراهه ها که از دره های کوهستانی به سمت رودخانه جره زهکشی می شوند عمدتاً فصلی اند.

 کوههای کوهمره سرخی:

     در کوهمره سرخی چهار تاقدیس مهم وجود دارد که امتداد همه آنها شمال غرب-جنوب شرقی (همروند با زاگرس) می باشد. گسل کره بس با ایجاد شکستگی عظیم و جابجایی، بریده و جابجا شدن این چهار تاقدیس را سبب گردیده و در مجموع هشت قطعه کوهستانی در دو طرف دره خود بجا گذاشته است.

     دو قطعه کوهستانی که در شمالی ترین قسمت منطقه قرار دارند عبارتند از دیواره آهنی در غرب گسل کره بس و دلو در شرق آن (دلو در شرق روستا های ریچی-کره بس و دیواره آهنی در غرب این دو روستا قرار دارد). این دو یک تاقدیس را تشکیل می داده اند که بر اثر جابجایی حاصل از حرکات گسل کره بس به دو تاقدیس بریده شده دیواره آهنی و دلو تقسیم گردیده اند. دلو مرتفع ترین کوه کوهمره سرخی است و ارتفاع بلندتری نقطه آن 3080 متر می باشد. در محل بریده شدن دلو توسط گسل کره بس فرایند فرسایش تشدید شده و گروه بنگستان و سازند های پابده-گورپی به صورت یک پنجره هلالی فرسایش رخنمون گشته اند. نام محلی این سیما دره آب بید است. سازند آسماری تشکیل دهنده عمده بدنه سطحی کوه دلو می باشد. دلو یکی از بهترین نمونه های ایجاد پنجره فرسایشی هلالی و رخنمون شدن هسته تاقدیس در زاگرس می باشد.

     بدنه سطحی دیواره آهنی یعنی نیمه جابجا شده غربی دلو (واقع در غرب خط گسل) نیز از سازند آسماری ساخته شده است. گسل کره بس با ایجاد یک پرتگاه در این کوه سبب رخنمون شدن پابده-گورپی نیز گشته است. دیواره شرقی کوه دیواره آهنی یکی از بهترین مثال های پرتگاههای گسلی عقب رفته (بدلیل فرسایش بیشتر پرتگاه اصلی گسل) می باشد.

     در جنوب این دوقطعه کوهستانی، دو قطعه دیگر با نام های سلامتی و مروک وجود دارند که این دو نیز مانند دیواره آهنی و دلو یک تاقدیس بزرگ با محور طولانی را تشکیل می داده اند که با جابجایی ناشی از حرکات گسل کره بس به دو تکه شکسته شده اند. دره بین این دو کوه همان دره گسلی کره بس می باشد که رودخانه جره در آن جاری است. یک دیاپیر نمکی به نام گنبد نمکی رکسانا در امتداد گسل، در بین این دو تکه تاقدیس و در دره جره (خط گسل) رخنمون گردیده است. کوه سلامتی که قطعه شرقی تاقدیس است و در طرف شرق گسل قرار دارد (جنوب شرق روستای رمقان) دارای ارتفاع حداکثر 2800 متر از سطح دریا می باشد. عمده بدنه سطحی آن از گروه بنگستان است و گروه خامی نیز در مجاورت خط گسل در گسترش کم، رخنمون گشته است. اما به طرف جنوب شرق، پابده-گورپی و آسماری رخنمون دارند. کوه مروک تکه غربی تاقدیس جابجا شده محسوب می گردد و در غرب روستای رمقان قرار دارد. عمده بدنه سطحی آن از گروه بنگستان ساخته شده و در مجاورت گسل کره بس گروه خامی نیز رخنمون اندکی دارد. ولی به طرف شمال غرب کوه، پابده-گورپی و آسماری رخنمون گشته اند. بیشترین ارتفاع مروک که 3000 متر می باشد، در قسمت شمال غربی آن یعنی در جایی که سازند آسماری سازنده بدنه سطحی کوه است قرار دارد. به نظر می رسد این دو تکه جابجا شده تاقدیس بر اثر عملکرد گسل، فرسایش بیشتری متحمل شده اند و چون تاقدیس اولیه عرض زیاد داشته است، لذا سازند آسماری تا فاصله زیادی در اطراف خط گسل فرسوده شده و گروه بنگستان و حتی گروه خامی رخنمون گشته اند. این دو تکه تاقدیس یعنی سلامتی و مروک به علت گسترش زیاد رخنمون، محل های مناسبی برای مطالعه گروه بنگستان می باشند.

     در جنوب این دو کوه، دو کوه دیگر به نام های مرجان و بوهیم وجود دارند. این دو کوه هم دو قطعه جابجا شده از یک تاقدیس می باشند. فعالیت قطعه جنوبی تر گسل کره بس سبب بریدن تاقدیس و تقسیم آن به دو قطعه و جابجا شدن دو قطعه نسبت به یکدیگر شده است. کوه مرجان قطعه شرقی (واقع در شرق خط گسل، جنوب شرق روستای مسقان) و کوه بوهیم قطعه غربی (واقع در غرب خط گسل، غرب روستای مسقان) می باشد. در مجموع این تاقدیس شکسته و جابجا شده نسبت به دو تاقدیس شمالی کم عرض تر و از نظر طول محور، کوتاه تر و از نظر ارتفاع نیز کم ارتفاع تر می باشد (بیشترین ارتفاع کوه مرجان2000 متر و کوه بوهیم1700 متر می باشد). در طول این قطعه از گسل کره بس دیاپیر نمکی هرمز به صورت گنبد نمکی پدیدار گشته است. به دلیل ابعاد کوچکتر تاقدیس مذکور نسبت به تاقدیس شمالی تر، فرسایش متعاقب شکسته شدن و جابجایی، کمتر توانسته تأثیر گذار باشد. لذا سازند های قدیمی تر این تاقدیس رخنمون نشده اند و سازند آسماری بدنه سطحی هر دو قطعه از تاقدیس (دو کوه مرجان و بوهیم) را ساخته است.

     جنوبی ترین تاقدیس منطقه کوهمره سرخی (یعنی چهارمین آنها) نیز بوسیله قطعه دیگر از گسل کره بس بریده شده و مانند 3 تاقدیس شمالی تر به صورت راستگرد جابجا گردیده است. قطعه شرقی تاقدیس (واقع در شرق خط شمالی-جنوبی گسل کره بس) به نام کوه فراشبند با حداکثر ارتفاع 2780 متر و قطعه غربی (واقع در غرب خط گسل) کوه گورم با حداکثر ارتفاع 2614 متر می باشند. در این قطعه از گسل کره بس نیز دیاپیر کوچک نمک هرمز پدیدار گشته است. مانند دو دیاپیر شمالی تر، شکستگی طبقات سنگی عامل پدیدار شدن آن می باشد. فرسایش متعاقب بریده شدن و جابجایی گسل سبب رخنمون سازند های قدیمی تر در هسته کوه فراشبند شده. به طوریکه گروه خامی نیز در گسترش کم رخنمون دارد. گروه بنگستان عمده بدنه سطحی تاقدیس را ساخته و به طرف جنوب شرق پابده-گورپی و آسماری نیز رخنمون دارند. در کوه گورم نیز گروه بنگستان عمده بدنه سطحی تاقدیس را ساخته و پابده-گورپی و آسماری در انتهای شمال غربی کوه رخنمون دارند.گروه خامی در این قطعه از تاقدیس رخنمون نشده است. به نظر می رسد ابعاد بزرگ این تاقدیس مانند تاقدیس دوم از شمال (کوههای سلامتی و مروک) تحت تأثیر فعالیت قطعه جنوبی گسل کره بس و فرسایش متعاقب آن در محل شکستگی باعث رخنمون سازند های قدیمی تر در این تاقدیس شده است. دره ای که در محل گذر خط گسل از میان این تاقدیس تشکیل شده است، دره ای کم عرض تر از سایر قسمت های خط گسل در ناحیه کوهمره سرخی است و در میانه آن دریاچه فصلی کوچکی به نام دریاچه گورم بوجود آمده است. این دره برای مشاهده دره گسلی، دریاچه تشکیل شده در امتداد خط گسل، رخنمون سازند های قدیمی تر در تاقدیس های بریده شده توسط گسل در نزدیکی خط آن، پدیدار شدن دیاپیر نمکی در امتداد خط گسل و جابجایی مشهود یال تاقدیس (یال شمالی هردو کوه در سازند آسماری) سایتی کم نظیر تلقی می شود. روستا های دادنجان و فاریاب دشت از منطقه کوهمره سرخی (جنوب کوهمره) در شمال دو کوه فراشبند و گورم قرار دارند. روستای باچون از توابع فراشبند در جنوب این دو کوه می باشد.

  تنگ دم اسب:

     یکی از دره های مهم منطقه کوهمره سرخی تنگه دم اسب است. این دره در شرق روستای کره بس قرار دارد. و اصلی ترین سرشاخه رودخانه جره می باشد. امتداد دره، شمال غربی-جنوب شرقی و از نظر زمین شناسی ناودیس تنگ و کم عرض بین دو تاقدیس دیواره آهنی و مروک می باشد. این دره ناودیسی در انتهای جنوب شرقی توسط گسل کره بس قطع شده و در این محل به رودخانه جره می ریزد. همانطور که قبلاً هم گفته شد رود جره در دره گسلی کره بس جاری است. بالا دست محل اتصال رودخانه های دم اسب و جره یعنی در حوالی روستاهای چنار فاریاب و ریچی، رودخانه بسیار کم آب است. با پیوستن دم اسب به جره، این رودخانه پرآب می گردد. در محل اتصال آنها خط گسل کره بس عبور می کند. شکستگی سنگ های مجاور خط گسل مخصوصاًٌ در آخرین فعالیت لرزه ای آن، خرد شدن بلوک های سنگی در دیواره اطراف قسمت انتهای جنوب شرقی رودخانه دم اسب را سبب گشته و ریزش حجم زیادی خرده سنگ به کف این قسمت از دره را به دنبال داشته است. لذا در انتهای جنوب شرقی دره دم اسب سدی طبیعی پدیدار شده که باعث بالا آمدن آب و تشکیل دریاچه ای طبیعی در پشت آن گشته است. این محل علاوه بر زیبایی و چشم اندازهای طبیعی، سایتی بسیار ارزشمند جهت مشاهده خرد شدن سنگ ها در خط گسل، مشاهده خش لغزش در شکستگی های مرتبط با گسل و دریاچه طبیعی بوجود آمده در ارتباط با ریزش سنگ ها در فعالیت لرزه ای به حساب می آید.      

تنگ زرد:

     بین کوه دلو و کوه سلامتی در سمت شرق خط گسل کره بس (دره رود جره) دره ای دیگر به نام تنگ زرد وجود دارد. این دره ادامه دم اسب است. اما به دلیل جابجایی حاصل از حرکات گسل کره بس دقیقاً در راستای آن نیست. تنگ زرد مانند تنگ دم اسب یک ناودیس بسته و کم عرض می باشد که قبلاً با دم اسب یک ناودیس واحد را تشکیل می داده اند. گسل کره بس این ناودیس را جابجا کرده و به دو دره دم اسب در شمال غرب و تنگ زرد در جنوب شرق تقسیم کرده است. در تنگ زرد آبراهه فصلی به سمت جنوب شرق جریان دارد. این دره جهت مشاهده ناودیس بسته محل مناسبی می باشد (یالهای برونزد شده آن از جنس سازند آسماری می باشد و درقسمتی از کف دره سازند رازک رخنمون دارد).   

منطقه کوهمره سرخی علاوه بر دارا بودن جلوه های بسیار با ارزش سیماهای ساختاری و زمین شناسی از نظر پوشش گیاهی نیز بسیار غنی است. جنگلهای تنک تا نیمه انبوه بلوط مخصوصاً در بخش مرکزی منطقه به خوبی گویای این مطلب می باشند. مسلم است که چنین پوشش گیاهی تأمین کننده یک پوشش جانوری غنی است. بنابراین حفاظت ویژه از منطقه کوهمره سرخی برای مسئولین و مردم مخصوصاً مردم منطقه باید به عنوان یک هدف بسیار مهم در نظر گرفته شود.  

نظرات() 


برچسب ها: معرفی کلی منطقه کهمره سرخی از نظر سیماهای ساختاری ،
Buy cialis
جمعه 16 آذر 1397 11:45 ق.ظ

Valuable facts. Many thanks!
cialis generico best generic drugs cialis cialis online deutschland cialis uk next day cialis rezeptfrei cialis arginine interactio canadian cialis we recommend cialis best buy tadalafil generic low dose cialis
buy tadalafil online
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:35 ب.ظ

You reported that exceptionally well!
cialis cipla best buy price cialis per pill cialis 5 mg funziona cialis professional from usa cialis ahumada generico cialis mexico cialis generico in farmacia cialis 20mg preis cf opinioni cialis generico cialis pas cher paris
buy cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:48 ب.ظ

Terrific information. With thanks!
when can i take another cialis buy cialis online buy original cialis only here cialis pills cialis prices in england acheter cialis kamagra cialis therapie cialis canadian drugs click here cialis daily uk cialis pills price each
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:28 ق.ظ

Seriously loads of excellent info.
cialis coupons printable cialis pills price each where to buy cialis in ontario cialis canada on line ou acheter du cialis pas cher preis cialis 20mg schweiz generic cialis pill online cialis professional yohimbe generic cialis at walmart prescription doctor cialis
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 07:05 ب.ظ

Seriously a good deal of beneficial material!
cialis coupon cialis herbs ou acheter du cialis pas cher canadian drugs generic cialis cialis generico en mexico order cialis from india preis cialis 20mg schweiz enter site 20 mg cialis cost price cialis best tadalafil generic
Buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 08:00 ق.ظ

Thank you. Quite a lot of advice.

venta cialis en espaa cialis generisches kanada estudios de cialis genricos cialis online cialis official site are there generic cialis generic cialis soft gels costo in farmacia cialis cialis generico lilly cialis 10mg prix pharmaci
Cialis canada
دوشنبه 12 آذر 1397 08:05 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
buy original cialis cialis italia gratis american pharmacy cialis cialis et insomni cialis 5 mg buy legalidad de comprar cialis cialis 20 mg effectiveness viagra vs cialis vs levitra generic cialis pill online generic cialis in vietnam
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 07:38 ق.ظ

You suggested it really well!
cialis generic cialis prezzo di mercato cialis pills price each brand cialis nl cialis 20 mg cost tadalafil 10 mg canadian cialis tadalafil tablets cialis for sale il cialis quanto costa
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 07:36 ب.ظ

Thanks, An abundance of information!

cialis authentique suisse cialis 5 mg para diabeticos cialis price in bangalore how does cialis work cialis rckenschmerzen cialis 10 doctissimo can i take cialis and ecstasy enter site natural cialis cialis online napol how to purchase cialis on line
buy cialis us pharmacy
یکشنبه 11 آذر 1397 07:06 ق.ظ

Thank you, Awesome stuff.
the best site cialis tablets cialis for sale cialis pills in singapore cialis 100 mg 30 tablet prescription doctor cialis pastillas cialis y alcoho cialis y deporte cialis daily reviews 5 mg cialis coupon printable cialis for sale south africa
buy cialis uk
شنبه 10 آذر 1397 07:52 ب.ظ

Amazing stuff. Thanks!
cialis wir preise order cialis from india non 5 mg cialis generici cialis online nederland cialis free trial acheter cialis meilleur pri generic cialis with dapoxetine prix cialis once a da tesco price cialis precios cialis peru
buy tadalafil pills
شنبه 10 آذر 1397 06:44 ق.ظ

Kudos, Fantastic information!
buying cialis in colombia cialis 5 mg funziona cialis coupon cialis efficacit acquisto online cialis canadian drugs generic cialis where cheapest cialis generic cialis pro prescription doctor cialis generic cialis soft gels
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 07:27 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis tablets cialis manufacturer coupon tadalafil 20mg sublingual cialis online cialis sale online generic cialis 20mg tablets prescription doctor cialis cialis pas cher paris cialis online nederland cialis 5 mg buy
Cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 07:40 ق.ظ

You said it very well..
cialis 100mg suppliers viagra cialis levitra cialis e hiv how to purchase cialis on line cialis herbs miglior cialis generico how does cialis work american pharmacy cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis ahumada
buy generic cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:29 ب.ظ

Kudos. Lots of data!

we like it safe cheap cialis india cialis 100mg cost click here to buy cialis generic cialis tadalafil generico cialis mexico the best site cialis tablets cialis efficacit chinese cialis 50 mg cialis generic availability cialis farmacias guadalajara
buy tadalafil pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:50 ق.ظ

Appreciate it, A good amount of stuff.

cialis for sale in europa buy brand cialis cheap achat cialis en suisse import cialis cialis daily new zealand cilas cialis pills in singapore buy cialis online legal we choice cialis uk cialis wir preise
Cialis 20 mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:01 ب.ظ

You actually said that perfectly.
compare prices cialis uk cialis wir preise we choice cialis pfizer india cialis online nederland only best offers 100mg cialis cialis 5 effetti collaterali cialis savings card we choice cialis uk cialis soft tabs for sale cialis canadian drugs
buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:16 ق.ظ

With thanks! Quite a lot of knowledge!

only best offers 100mg cialis cialis pills price each non 5 mg cialis generici cialis name brand cheap cialis professional yohimbe cialis generic viagra vs cialis vs levitra compare prices cialis uk enter site natural cialis cialis 20mg
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 11 مهر 1397 08:22 ق.ظ

Useful information. Appreciate it.
effetti del cialis cialis australia org link for you cialis price cialis 5 mg scheda tecnica opinioni cialis generico cialis free trial we like it safe cheap cialis link for you cialis price acquisto online cialis cialis 5 mg buy
Buy cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 06:45 ق.ظ

Very good forum posts. Appreciate it!
calis cialis official site tadalafil 10 mg we use it 50 mg cialis dose cialis y deporte achat cialis en suisse only best offers cialis use we choice cialis uk only now cialis 20 mg generic low dose cialis
viagrayosale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:13 ب.ظ

Kudos, Lots of forum posts!

canadian drugs generic cialis buy cialis online prezzo cialis a buon mercato online prescriptions cialis cialis generique where cheapest cialis precios cialis peru canadian drugs generic cialis cialis price in bangalore tadalafil 20mg
canadianpharmacyies.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:37 ب.ظ

Amazing material. Cheers.
buy sildenafil online cheap online viagra purchase viagra tablets online how to buy viagra without seeing a doctor how do you buy viagra buy viagra australia where can i buy viagra cheap buy viagra online no prescription uk buy cheap viagra online without prescription buy uk viagra
http://cialissy.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:07 ب.ظ

Appreciate it. Plenty of tips.

cialis generico milano cialis side effects generico cialis mexico calis cialis prezzo al pubblico cialis in sconto cialis mit grapefruitsaft cialis kamagra levitra we use it 50 mg cialis dose cialis reviews
cialisda.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:05 ب.ظ

Very good stuff. Kudos.
generico cialis mexico cialis generic rx cialis para comprar cialis sicuro in linea prix de cialis cialis generico lilly how to purchase cialis on line tadalafil 10 mg female cialis no prescription buying cialis overnight
http://viabiovit.com/viagra-pharmacy-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:58 ق.ظ

Fine facts. Cheers!
can you buy viagra at cvs sildenafil viagra viagra cheap prices is it illegal to buy viagra online generic viagra uk get viagra online where to buy generic viagra get viagra prescription online buy viagra uk next day delivery where can i buy viagra online safely
Buy generic cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:36 ب.ظ

You mentioned this wonderfully!
cialis kamagra levitra cialis professional from usa cialis pills in singapore cialis prices in england cialis 5 mg para diabeticos enter site very cheap cialis tadalafil 20mg cialis kaufen costo in farmacia cialis brand cialis nl
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:27 ب.ظ

With thanks, Useful information.
buy online cialis 5mg prix de cialis where to buy cialis in ontario cialis name brand cheap cialis en 24 hora online prescriptions cialis cialis 5 mg schweiz recommended site cialis kanada we use it 50 mg cialis dose cialis daily dose generic
Viagra online
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:47 ق.ظ

Superb postings, Appreciate it.
viagra online purchase how to purchase viagra online pharmacy viagra online online pharmacy viagra where can i buy viagra online safely how can i buy viagra buy viagra low cost buy viagra at walmart price of viagra viagra best buy
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 07:43 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis professional yohimbe we recommend cheapest cialis cialis prezzo al pubblico we choice cialis pfizer india venta cialis en espaa cialis for daily use wow cialis 20 cialis para que sirve costo in farmacia cialis cialis et insomni
Cialis pills
یکشنبه 5 فروردین 1397 02:08 ق.ظ

You stated this very well.
click here take cialis cialis generico milano how does cialis work venta de cialis canada comprar cialis 10 espa241a cost of cialis per pill canadian cialis cialis prices in england cialis online nederland cialis generic
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30